KÜRE BELEDİYESİ DÜĞÜN SALONU VE SOSYAL TESİSLERİ KİRA İHALESİ

GAYRİMENKUL KİRA İHALESİ 

1 – Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait  Belediye Düğün Salonu ve Sosyal Tesisler Binası  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 maddesinin ( c ) bendi  gereğince  Açık Artırma İhale  usulü ile ihale edilerek 10 yıllık süre için  kiraya verilecektir.

2 – İhale 13/04/2017  tarihinde Saat 14;30 da Belediye Toplantı Salonunda  toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 – İhaleye Ait Muhammen bedel Tahmini 1 yıllık kira bedeli olup ; 54.000,00,-TL  Geçici teminat tutarı ise 2.000,00,-TL.dır.

4— İhale İdari Şartnamesi ücretsiz olarak Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir, Ancak İhaleye iştirak edecek olan istekliler İhale Dokümanlarını  100,00-TL’sı bedelle satın alarak ihaleye katılmak zorundadır.

5– İhaleye Katılacakların:

  1. a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
  2. b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, son üç ay içersinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer  mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 2017 yılı  içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

  1. c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile  tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  1. d) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,
  2. e) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
  3. f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
  4. g) İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), (d), (e) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

6 – İhaleye iştirak edecek olanların  geçici teminat tutarlarını ve ihale Dokümanı bedelini İhale saatinden önce Belediyemiz tahsilat servisine makbuz karşılığı  yatırmaları gerekmektedir.

7 – İsteklilerin belirtilen gün ve saatte teminatın yatırıldığına dair makbuz ve  istenen belgelerle birlikte    Belediye Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir.